Et kritisk blikk på treenighetslæren

 

Lasse Moer - Oppdatert 7.6.2024

"- det store teologiske stridsspørsmål - som ble begynnelsen på "hoveddogmet"; treenighetslæren innen kristendommen.

Treenigheten ble først utviklet som en "toenighet" med Jesus som Gud i siste halvdel av det første århundret.

Hvis Jesus var både Gud og menneske på jorden i 33(?) år: Visste han ikke at han var Gud? - der i f.eks Evangeliet etter Markus. Er det mulig å være Gud uten å vite det selv?...

Med Johannesevangeliet kom Jesus i en annen utgave enn de tre andre evangelier; preeksistent og tvetydig nær å være Gud. Det «teologiske slaget» står meget i første del av evangeliet; «Johannesprologen» 1;1-18. Her er det både oversettelsesfeil og en gammel forfalskning, fra miljøet som var et senter i utviklingen av denne læren i Alexandria på 2-300-tallet, som måtte til for å gjøre Jesus til Gud. Her har jeg laget en nettside om dette: Johannesprologen - Evangeliet etter Johannes 1,1-18

Ordet "treenighet" er først funnet på gresk i et skrift fra år 180:

Fra "Catholic Encyclopedia": "In Scripture there is as yet no single term by which the Three Divine Persons are denoted together. The word trias (of which the Latin trinitas is a translation) is first found in Theophilus of Antioch about A.D. 180. He speaks of “the Trinity of God [the Father], His Word and His Wisdom” (“Ad. Autol.”, II, 15, P.G., VI, 1078). The term may, of course, have been in use before his time. Shortly afterwards it appears in its Latin form of trinitas in Tertullian (“De pud.”, c. xxi, P.G., II, 1026)."

Når ordet "treenighet", ble oversatt til latin som ordet "trinitas", med nytt innhold av "den første store teolog" og første "kirkefader"; Tertullian (ca.160-220), tok det helt av for å fylle dette ordet i kirkemøte etter kirkemøte, med starten i Nikea i 325. Tertullian er regnet som «latinens far» i kristendommen. Men latin var et administrasjonsspråk - og ikke minst et maktspråk! Det kan ha blitt fatalt medvirkende til dårlig tenkning i åndelig sammenheng rundt hele treenighetslæren.

Foruten kvinne- og jødefientlige tekster, skrev han også den første "kvasiforklaring" av den meningsløse grunnteksten i 6. bønnen (Led oss ikke inn i fristelse" i Fadervår, og det kan ha sementert denne meningsløshet helt inn i vår tid - med også fatale, indirekte konsekvenser - også for tenkingen innen teologi.

Uenighet i forståelse av Jesu natur; begynte kort tid etter de første apostlenes virke.
"Forholdet mellom Faderen og Sønnen kjenner ingen uten Faderen og Sønnen" skrev Ireneus av Lyon (125-203).
Det hadde vært et godt ordvalg å la det hele hvile i -

Med Jesus som Gud mistet jødene sin reformator - og ikke nok med det: Jødene hadde gjort "den ultimate forbrytelse": "De hadde drept Gud"! - som et resultat av Jesus-som-Gud-tenkningen. Med det startet jødeforfølgelse fra de kristne, med også brenning av synagoger.

Dette dogmet har blitt forsvart og opprettholdt med voldelige og undertrykkende metoder, der det teologiske forsvaret har vært preget av "høytflyvende teologisk svada" som det har vært krevende å trenge gjennom. Hvis det var en høytstående, sann lære, hvorfor var slike metoder nødvendig?

Jesus ble gjort til et tilbedelsesobjekt og hans lære kom mere i bakgrunnen. Banalisering av Gud og mennesket, splittelser, undertrykkelse og voldelighet i mange former; som også verbal og skriftlig "bøllethet", er noe av dette.

- og ikke minst: Kan Jesus opphøyet til Gud ha virket til islams komme? - i en dypere sammenheng? Kan ordene om Jesus på det mest riktige sted i verden; der kong Salomo fikk bygget jødenes tempel for 3000 år siden, og det i dag står en åttekantet helligdom; være en "høyere tilbakemelding" der på innerveggen? Det ser forøvrig ut at det ble lagt en avgjørende styrkebegrensing på islam ved at Muhammed, selv med 11(?) koner, ikke fikk noen sønner. Dermed ble det en styrkebegrensning ved splittelsen i sunni- og sjiaislam pga. mangel på en sønn som kunne ha blitt oppdratt til "arvtager" for hans ledelse av det islamske samfunnet. Denne styrkebegrensning kan ha blitt det avgjørende når islam nesten tok Europa og Russland. To "regissører" bak her i det hele? - en hvit og en sort... og menneskets frihet til å velge oppi det hele.

"Det store skisma"; den store splittelsen i kristendommen i 1054, som resulterte i de to store kirkesamfunn: den ortodokse- og katolske kirke, var mye forårsaket av en "treenighets-spittelse" med faståst uenighet om "Den hellige ånd utstrømmer fra bare Faderen eller fra "både Faderen og Sønnen"". For å hevne de ortodokses "kjetteri", som de (paven) mente forårsaket splittelsen med "bare Faderen", ble det sent en hær ("Det 4. korstog") mot Konstantinopel, som inntok byen i 1204 og la meget av den i grus.

En av de store tenkere i menneskets historie; Isaac Newton (1643-1727) var, foruten en stor tenker i fysikk, astronomi og matematikk, også en tenkende i teologi. Hans arbeid med teologien gjorde at han bl.a. fant at Bibelen på den tiden var forfalsket med det såkalte "Johanneiske komma (tillegg)" for å understøtte treenighetslæren, som ikke er å finne direkte støtte for ellers i Bibelen. Det "Johanneiske komma" er en betegnelse på en sekundær utvidelse av teksten til første Johannesbrev, kapittel 5, vers 7–8, fra sent på 300-tallet. Dette kunne han ikke publisere mens han levde, av de foran her nevnte grunner, men skrev i testamentet at det skulle publiseres 10 år etter hans død - smart!

Vil trekke frem også en annen kjent tenker som var kritisk til treenighetslæren; den russiske forfatteren Leo Tolstoj (1828-1910). Dette tas opp spesielt i "Undersøkelser av den dogmatiske teologi" (1891).

"På fruktene kan man kjenne treet" - og her ser fruktene av dette dogmet ut til å ha blitt meget dårlige. Dette kan være en av de helt store tankefeil i menneskets historie, med fatale virkninger inn i vår tid.

Kan så mange, så lenge, ta så stor feil? — ja

I dette kjenner jeg meg en del som han i filmen "The Matrix" som tok "den røde pillen": I filmen får hovedpersonen Neo valget mellom å ta en rød eller en blå pille. Tar han den blå, vil alt fortsette for han som før. Tar han derimot den røde, vil han få se en større, avgjørende virkelighet, og samtidig få de store utfordringer det innebærer -

- og på Ouora kan man se og være med i den verdensvide samtale (og videre krangel...) om dette: På norsk: https://no.quora.com/search?q=Treenighet og engelsk: https://www.quora.com/search?q=Trinity´

-

Noen kilder

- Sven Woje og Kari Klepp (Borglund forlag 2000): "Thomasevangeliet" Her for lesning på nettet i Nationalbiblioteket

- Thomas Gaston, Ph.D. in Theology from the University of Oxford, University of Birmingham 2007: "Proto-Trinity: the development of the doctrine of the Trinity in the first and second Christian centuries"

- Morten Beckmann, førsteamunuensis ved Universitetet i Agder : "Jesus i oversettelse - Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011" En bokutgave av hans doktorgradsarbeide, for en større gruppe lesere, med tillegg, også for gratis lesning. Cappelen Damm 2019.

- Bart Ehrman, professor i religionshistorie ved University of North Carolina at Chapel Hill: Samtale på Youtube: "Did Jesus Even Claim to be God? (2023) og bok i norsk oversettelse: "Jesus feilsitert - Slik forandret de Bibelen" (Papp forlag 2006)

- En nettside (egen) : "Jesus - mannen og hans lære"