Dørhåndtak på Urnes stavkirke

 

The days may come, after harnessing space,
the winds, the tides, and gravitation,
we shall harness for God the energies of love.
And on these days,
for the second time in the history of the world,
we have discovered fire.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) - (med endring)

Lenker og tanker om filosofi - åndelighet

oppdatert 23.12.2022 

Filosofi betyr " kjærlighet til visdom". "Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser samt å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel." (Snl). Åndelighet kan sies å være en søken etter noe som er større enn oss selv. Finnes det en bro i melom filosofi og åndelighet? Er det slik som en gammel tanke har utrykt om dette?; med mere filosofi bygges en slik bro - som Platon hadde i tankene når han skrev om "Erkjenn deg selv"


Er alle mennesker filosofer "i dypet av seg selv"? - og noen gjør det til sitt yrke

Salongen - Nettidskrift for filosofi og idéhistorie 

På NRK : "Morgenandakten" - "Kompass" - Radio er mer gunstig for hjernen, (ledig "kapasitet" for andre tanker samtidig) - der DAB-innføringen er fortsatt skadelig for Norge: politisk ved mangel på oppgjør om dette og økologisk med 10 milloner radioapparater kassert! - Mer om dette - La gjerne de gode reiseradioene fra Tandberg fortsatt virke på FM!

BarneTV med spennende innhold: Labyrint X

-

Zarathustra (før 700 f. Kr.) - iransk religionsstifter

Lao Tze (6. århundre f.Kr) - tenker og vismann - skrev "Tao Te Ching" som på norsk kan bety "Veien og dens kraft" (flere mulige oversettelser av tittelen), og som kan se ut til å ha forbindelse med "Veien" som det tidlige navn på det som (i redusert utgave...) ble til "kristendom".

Confucius (551-479 f.Kr.) - filosof og i rekken av profeter.

Sokrates (470-399 f.Kr.)

Søren Kierkegaard (1813-1855) - Foredrag fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Mytekalenderen

-

Jesus - et særdeles "snillklokt" menneske som kunne ta på seg en umåtelig stor oppgave

Bibelen - Med denne boken må man virkelig kunne ha minst 2 tanker i hodet samtidig - klarer du å finne en vei i boken?

På NRK-radio "Bibelen" - Spennende film på NRK: Hvem skrev Bibelen?

Panelsamtale: Gjenoppdag kristendommen

Bibelen på nett - "Let og du skal finne" (og kanskje noe annet enn det du lette etter?)

BibleGateway.com - Bibelen på mange språk

De tre eldste Bibler

- Codex Vaticanus i Vatikanbiblioteket er fra 300-tallet.

- Codex Sinaiticus er også fra 300-tallet og fra det som er regnet som verdens eldste kloster; Katarinaklosteret; i Egypt, fra 300-tallet.

- Codex Alexandrinus fra 400-tallet

Thomasevangeliet, en "kontroversiell" sitatsamling av Jesu lære som ble gjenfunnet i 1945 (en dypere grunn for det?) etter mange århundre som "forsvunnet" - Om dette i sammenheng; på NRK

-

Christian Classics Ethernal Library

Early Christian Writings

Academia - vitenskapelige artikler også om teologi

Videoer fra Teologisk fakultet UiO

-

Gamle, større vanskeligheter i Bibelen som er ført inn i vår tid

Det gamle testamentet (GT)
om jødenes historie er preget av jødenes historieforteller-tradisjon med de metoder for gjengivelse av de gamle historier som var vanlige den gang. Dette som et utgangspunkt for lesningen . GT har i seg en åndelig forståelse fra gamle Egypt, og Moses ser ut til å ha tatt den gamle kunnskap med til et nytt folk da nedgangstiden var kommet for en kultur som var på høyden på jorden i 2000 år. Dette nye folket kunne først bare ta til seg en lovreligion. En "profetisk skole" for en Lysende gruppe av profeter for det gamle Israel, som han ser ut å ha dannet, kunne videreføre den nødvendige kontakt med Gud.

Det var 3 hovedgrener av åndelighet i Israel: fariseere, saddukeere og de jeg synes er de spesielt interessante; esseerne. Sistnevnte er vanskelig å få øye på i GT. Det kan være mulig å se spor av (?) dem i NT. Den jødiske hstorieskiver Philo (ca. 20 f.Kr.– ca.50) ("Filon" på norsk) er regnet som hovedkilde for kunnskap om esserene.

- For Det nye testamentet (NT): I Fadervår ble det jeg kaller en misforståelse nedskrevet i den greske grunnteksten i en av bønnene; 6. Bønnen - Det kan ha blitt en "årsakenes årsak" til mange dårlige virkninger videre i historien. Jeg har jeg gjort et (hobby-) forskningsarbeid med en nettside om "Guds Bønn" - og hele arbeidet med Bønnen ble noe spesielt. En venn fikk lese opp denne i en moské for noen ungdommer der. Det ble en god historie!

Skriftene i NT er fra skrevne kopier, av kopier fra orginaltekstene. Disse kopiene ble skrevet på ark laget av papyrus, og takket være den tørre sanden i Egypt ble de mer eller mindre bevart for oss i ettertid. Den romerske keiser Diokletian (243-313) satte i gang en forfølgelse av de kristne i 303 og fikk en stor mengde skrifter brent. Det kan ha hatt betydning for at vi i dag ikke har de eldste mulige utgaver av skriftene.

Avskriftene kan også kan si noe om ideologiske og teologiske grep som ble tatt gjennom de som skrev nye kopier, og som kan se ut til å ha fått konsekvenser for bl.a. kvinnens stilling i kristendommen. En bok som jeg anbefaler, som har viktige bidrag til oppklaring i dette, av den anerkjente teologen Bart D. Ehrman: "Jesus feilsitert - slik forandret de Bibelen". Boken er ikke lenger i salg, men tilgjengelig fra biblioteker. Her har jeg lagt ut kopi fra et kapittel i boken.

Vigmostad & Bjørke kjøpte forlaget Tun Forlag, som kjøpte det opprinnelige; PAPP Forlag AS. Forøvrig har Vigmostad & Bjørke vært underlig passive både i forhold til boken og hva de har i hyllene (helt tomt i 2020) ellers av forfattteren i sin bokhandel Akademika på UiO (de kjøpte hele Akamika-kjeden i 2014).

Her er en samling av noen av reaksjonene på denne boken. En del av kritikken var at dette var gammelt nytt; allerede en del av grunnfagspensum i teologi (må undersøkes). Hvorfor er det da ikke kommet ut tydeligere før? Det slår jo tilbake på de som laget dette grunnfagstudiet!

Her er et foredrag ved lanseringen på norsk som forfatteren holdt på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Menighetsfakultetet avslo talemulighet.

Her er også Morten Beckmann ved Universitetet i Agder med en videreskrevet og "popularisert"utgave av sin doktorgrad om oversettelse av Bibelen med særlig kritisk blikk på 2011-oversettelsen Fra Bibelselskapet: "Jesus i oversettelseKristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011"

Lunden kloster - med bl.a. vakker, åpen aftenmesse

-


2 kvinnelige apostler; Junia og Thekla!

Junia (Mulig "latinisert utgave av Johanna) - også apostel og kan se ut til å ha også vært en disippel (hvis man tenker at det var kvinner som kunne kalles det - og det mener jeg!) som her i Lukas 8.3, som i følge Paulus i Romerbrevet 16,7 (ble "Junia" i 2011-oversettelsen), i eldste kopier av grunnteksten kan benevnes som "blant de fremste av apostlene", sammen med sin mann Andronikos, som også var apostel. Bibelselskapet er forøvrig ikke helt "i mål" der i 2011-oversettelsen, da hun bare "hadde et godt navn blant apostlene": "Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og kom til tro på Kristus før meg."

Hva som hadde gjort at hun kom i fengsel for sin "trosaktivitet" sammen med sin mann har vi dessverre ikke noe om, men vi kan anta at det kan ha vært av en beste provoserende grunn for romernes "gudelære".

Det var aldeles i overkant for teologene at en en kvinne kunne ha vært en apostel, og var dessuten blant de fremste av dem! - og da i et mørkt øyeblikk; I 1298 fikk (versting-)pave Bonifatius VIII byttet ut Junia med et mannsnavn "Junias". Mer om dette problemet i nettstedet Junia project og særlig den gode boken til Eldon Jay Epp om dette (og mere til).

"Johannas Evangelium" - det manglende skrift -

Thekla (30 - før 100) var kvinne og apostel i Tyrkia! Hun møtte Paulus og fikk undervisning av han, og ble selv en underviser. Dette er beskrevet i sterke historier om det som skjedde i hennes liv, i en del av "Paulus og Teklas gjerninger" i tekster utenom Bibelen. Thekla er en av de helt store.

-

 

Historikeren Jesse Lyman Hurlbut sier i boken The Story of the Christian Church s. 33 (oversatt på norsk her): «Fra om lag 50 år etter Paulus’ død, henger det et slør over menighetens liv, et slør vi strever med å se bak, og når det til sist dras til side, omkring år 120 er det de første kirkefedrenes skrifter vi finner, og menigheten de beskriver er i mange henseender svært forskjellig fra menigheten på Peter og Paulus’ tid."

Det er her skriftene kan ha begynt å bli endret (tilleggsbrev i Pauli navn?), og kanskje ble Johannesevangeliet for vanskelig å forholde seg til for noen i maktposisjon? I bunnen av dette; det som kan ha vært en del av "årsakenes årsak"; ser det ut til at de bare hadde 6. Bønnen i Fadervår slik; "Led oss ikke inn i fristelse", som kan hatt dårlig virkning for tenkningen om både Gud og mennesket. Mer om dette på egen side.

-

Justin fra Caeserea (100-165) Forfatter og martyr med bakgrunn i utdannelse innen retorikk, poesi og historie

Tertullian (ca.160 - 220) (meget mer tvilsom positiv betydning for menneskets kollektive utvikling av bevissthet) var av de "fire store kirkefedrene" (hvor ble det av mødrene...?) og kom fra byen Karthago i Nord-Afrika. Hans skrift mot kvinners bekledning, kan ha svekket kvinnens stilling i kristendommen.

I tråd med dette: Han var typisk nok... negativ til at Thekla hadde undervist og døpt!

Hans skrift mot jødene kan ha satt i gang en kjedereasjon av jødehat, med bl.a. synagoger som ble brent: Jødene hadde etter hvert gjort den verste av alle "tenkelige" forbrytelser; de hadde "drept Gud"... Romerene var det visst ikke så nøye med i dette...men de stilte da opp en hel del likevel med sitt drapsvåpen no.1. Jødene hadde forøvrig steining som henrettelsesmetode for blafemi etter sin lov, der lovene ble dessverre i sin tid en forlengelse av de 10 bud

Hans skrift mot modalistene kan dessverre ha hatt en utilsiktet dårlig innvirkning på den teologiske forståelse av forholdet mellom Gud og Jesus. I sin iver i å forklare åndelighet laget han seg flere nye ord, bl.a. "treenighet".

Han var første som skrev teologiske skrifter på latin, og det kan ha flyttet mye av definisjonsmakten innen teologien til Roma for den vestlige kirke. Tenkning på andre språk kom i bakgrunnen, selv om det var en fordel av å ha det teologiske arbeidet på et fellesspråk. I Østkirken, med hovedsete i Konstantinopel var det gresk og ellers ikke-latinsk som ble brukt. I Norge måtte vi lide oss gjennom urimelig lange, latinske messer i mange år, der folk ikke skjønte stort av hva som ble sagt.

Romertallene, koplet til dette, vanskeliggjorde matematisk- og ellers utvikling av vitenskapelig tenkning, og kan ha medvirket til et dårligere "tenkemiljø" generelt i Europa. Romertallene ble brukt urimelig lenge i Europa etter at islamsk kultur hadde fått de indiske tall, der særlig 0-tallet var en revolusjon.

Jeg kom på sporet av han når jeg lette etter hvem som først kvasiforklarte den uforståelige teologien i grunnteksten i 6. Bønnen i Fadervår.

Hildegard av Bingen (1098-1179) - Et lysende renessansemenneske på forskudd! Kort foredrag om Hildegard i NRK-Mytekalenderen:
(håper det er passe greit for NRK):

William Tyndale (1484-1536) En av heltene i åndshistorien - nettsted om han

Teresa av Ávila (1515-1582) - og i Mytekalenderen:

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)

Johannes av Korset (1542-1591) - Fascinerende sterk og dyp

Jacob Böhme (1575-1624) I Mytekalenderen

Baruch Spinoza (1632-1677) - Artikkel på Stanford Encyclopedia of Philosophy

Jeanne Marie Guyon (1648-1717)

Isaak Newton (1643-1727)

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) - Fra Universitetet i Sørøst-Norge: "Dostojevskijs kjærlighetsteologi – en modernitetskritikk?" - og Geir Kjetsaa (1937-2008) var et menneske som gjorde meg stolt av å arbeide for Universitetet i Oslo - to lydopptak av hans foredrag: "Dostojevskij og vår tid" og senere: "Tolstoj og Dostojevskij"

Leo Tolstoj (1828-1910)

Khalil Gibran (1883-1931)

Albert Schweitzer (1875-1965)

Ernst Neizvestny (1925-2016) var en av verdens store kunsthelter. Hans livshistorie er sterk! To bøker på norsk - der den første har en sterk åndelighet for hans kunst mot Karl Marxs onde "filosofi" i Sovjet som de holdt på å slippe ut av med Nikita Khrusjtsjov (1894-1971) (som til slutt skjønte hvor stor Ernst var, med et ønske om gravmonument fra han for seg selv) - men sliter med i ettervirkninger i 2022!

Broder Roger (1915-2005) stftet det store møtesenteret i Taizé

Martin Lönnebo, skriver stadig nye bøker som forbedrer verden og har utviklet et spennende symbolsk perlekjede

-

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) Et usedvanlig menneske i sin åndelighet og idéutvikling, kombinert i sin store arbeidsomhet

. Lars Skrefsrud (1840- 1910) Også han en fantastisk livsutvikling, som startet med lovbrudd og fengsel og fortsatte med dyp åndelighet.
Han ble en fremragende språkforsker og ga det indiske folket; Santalene, et skriftspråk som en del av sin misjonvirksomhet. Han skrev forøvrig en omfattende bok mot misnøyen fra noen som hadde innvendinger mot hans medlemskap i Den norske frimurerorden.

Aage Kristian Samuelsen også kalt «Broder Aage» (1915-1987) var en norsk predikant, salmedikter og mye ellers - med Cowboy-Laila Han ble meget mørkt behandlet på barneskolen - men klarte seg - og hva kunne han blitt?

Ludvig Karlsen (1935-2004) stiftet Evangeliesenteret som ble hjem for hjemløse - og mirakler! Da første ES-beboer fikk bønnesvar - om sin mors tro

Egil A. Wyller (1925-2021) filosof forfatter og professor UiO i et av sine usedvanlige foredrag i "Henologisk forum" på UiO; "Platon på norsk":

Her er et annet foredag i Henologisk forum "Tårene fra Himmelen - Mozarts musikk i lys av lyrikk":
Før pausen:

Etter pausen:

 

Henrik Syse filosof, forfatter, søndagsskolelærer, radio-morgenandaktholder

Reidar Aasgaard, professor i idéhistorie Universtitetet i Oslo, bibeloversetter, forfatter

Helge Hognestad - prest - forfatter - tenker - som har tenkt en del utover kirken...

Pave Francis ble et friskt nytt pust i Den kaolske kirke - Filmen "De to paver" kan anbefales!. Klipp fra filmen 1 - 2 Her er virkelige Francis i en sjanse til å si noe fint

-

Den Norske Frimurerorden
Dette er Det kristne frimurersystemet, slik det var i utgangspunktet - i et læresystem for menneskets store indre utviklingsmulighet.

Ordenen benytter et pedagogisk viktig moment i å ikke vite hva som skjer på forhånd - slik det kan skje ellers i livet...

Biblioteket i ordenen har bøker og media knyttet til frimureriet, som formidler rik spennende åndelig/menneskelig kunnskap. Her er en av de som ble lagt ut åpent for salg; "Byggesamfund." Kjøpte den før jeg ble frimurer, og det var en grunn for meg til å bli med i ordenen.

Noe av idégrunnlaget til frimureriet (det nordiske, ink. Island og Nord-Tyskland; "Svenske system" som er mer i Det nye testamentet) finnes i operaen av komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791 - og tekstforfatteren Emanuel Schikaneder(1751-1812) Tryllefløyten. Minnetale for Mozart i en frimurerloge i 1792. Noen innspillinger jeg synes er av de beste er fra Paris operaen i 2001 og denne i regi av Ingmar Bergman (1918-2007) fra 1974 - DVD og Blu-ray finnes av denne.

Tar også med fra Ludvig van Beethovens (1770-1827) eneste opera "Fidelio"

 

Noen andre kjente frimurere:

- Joseph Haydn (1732-1809) - var Mozarts og Beethovens læremester.

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - forfatter og statsmann.

- Leo Tolstoj (1828-1910) - forfatter og filosof

- Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - president i USA i 1933-45

- Henri Dunant (1828-1910) - forretningsmann, stifteren av Røde Kors i 1863

- Jean Sibelius (1865-1957) - komponist

- Louis Armstrong (1901-1971) - amerikansk jazzmusiker; trompetist og sanger

- Albert Schweitzer (1875-1965) - lege, teolog, organist, musikkforsker og filosof.

- Johan Falkberget (1879-1967) - forfatter, journalist, gårdbruker og politiker

- Jonas Lie (1833-1908) forfatter og jurist

- Herman Wildenwey (1885-1959) - dikter og oversetter

- Harald Greftegreff (mer senere) )(1910-1988) med den gode butikken Modell-Hobby i Oslo, som var spesielt viktig for unge (og voksne)

- Erik Engelhardt-Olsen (1921-2006) fremragende utvikler av modellfly og produsent av modellfly-byggesett

 

Den opplevelse det er å være med på et møte kan forøvrig bare være forståelig for den som er der. Det jeg likevel vil skrive her, er at der er en ramme til en forståelse for menneskets store mulighet til indre skapelse-utvikling;, i en høyeste sammenheng. Dette kan også være en del av å oppleve i en guds(menneske)tjeneste

Ordenen oppfordrer sine medlemmer til å gå til jevnlige gudstjenester i kirke/forsamling for å være med i en større del av et fellesskap.
- og en gang kommer vel kvinnene med... men foreløpig er det slik det er - . Mariaordenen kan være et alternativ for kvinner?

-

Å leva det er å elska er Anders Vassbotns (1868-1944) poetiske mesterverk - med en "oppskrift på livet" - som ofte synges i begravelser...
Det spesielle med dette er at han ble presset til å lage en overtydelig "gudsversjon" når den skulle inn i "Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og møte", utgitt i 1925. I siste del: "å leva, det er som havet å spegla ein himmel av. " ble det endret til: "å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av." Han aksepterte forandringen med et "hjertesukk", i følge hans datter, som fortalte dette senere. Han mente jo at "himmel" også var en "høyere himmel" her, men han hadde mesterlig skjønt noe om overtydelighet! Det hører også med til saken at Human-Etisk Forbund bruker orginalteksten i sine begravelsesseremonier. Jeg har snakket med dem om dette, uten at jeg ble noe særlig klokere om hva de tenker med "himmelen" der.

Det var nok på tide at Den norske kirke tenkte nok om dette når siste salmebok ble til. Her er den i orginalutgave.

Noen utvalgte kirker

Gravkirken/Oppstandelseskirken i Jerusalem

St. Pauls katedralen i London

Nordlyskatedralen i Alta er etter min mening et storartet eksempel på spennende ny kirkearkitektur i Norge.

Helgerud kirke er en moderne kirke fra 1982. Orgelets/organistens plassering nede i kirkerommet er spesielt positivt, og kombinert med den særegne, gode akustikk er dette også et flott konsertlokale - og som i alle kirker: et rom for tanker; innover - utover - oppover -

Visdom lagt ned i gamle sort-og hvitrutede kirkegulv


-

 

Vår herre, etter hva vi kan forstå,
han vil det stores vekst frem av det små.
Han skaper ånden som en liten gnist,
som kan bli en ånde-sol til sist,
med stadig klarere og større lue
og stadig likere ham selv å skue.

Personlighedens vekst i gjennem prøvelse,
ved hjertets lutring og ved viljens øvelse,
så felles lykke blir fra plikt til trang,
- det er fra trinn til trinn den skolegang,
som løfter dem, der er av ånde-ætt
til himmelsk myndighet og borgerrett.


Per Sivle (1904-1857) - fra et større dikt med en "stengsom" tittel