Dørhåndtak på Urnes stavkirke

 


Lenker og tanker om filosofi/åndelighet

Veien blir synlig hvis du går den

 

oppdatert 28.5.2024

Filosofi betyr "kjærlighet til visdom". "Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser samt å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel." (Snl). Åndelighet kan sies å være en søken etter noe som er større enn oss selv. Finnes det en bro i dypere tenkning melom filosofi og åndelighet? Er det slik som en gammel tanke har utrykt om dette?; med filosofi kan det bygges en slik bro - som Platon hadde i tankene når han skrev om "Erkjenn deg selv"

-

Salongen "Et redaksjonelt uavhengig nettidsskrift for filosofi og idéhistorie." der "målet er å skape landets viktigste møteplass for filosofer, idéhistorikere og alle som er interesserte i disse fagene."

Religioner.no Bredt anlagt nettsted med formål: "Å bidra til heve kunnskapsnivået om religioner og livssyn i Norge"

På radio NRK : "Morgenandakten" - "Kompass" - Drivkraft. Radio er vel mer gunstig for hjernen for ledig "kapasitet" til andre og innvirkende tanker samtidig -

Zarathustra (før 700 f. Kr.) - iransk religionsstifter

Lao Tze (6. århundre ) - tenker og vismann - skrev "Tao Te Ching" som på norsk kan bety "Veien og dens kraft" (flere mulige oversettelser av tittelen), og som kan se ut til å ha forbindelse med "Veien"; som det tidlige navn på det som (begrenset) ble til kristendom..

Confucius (551-479 fvt.) - filosof og i rekken av profeter.

Bhagavad Gita er et sentralt 700-vers Hindu skrift, som en del av den episke Mahabharata

Sokrates (470-399 fvt..)

Min nettside: "Jesus -mannen og hans lære"

Søren Kierkegaard (1813-1855) - Foredrag fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Artikkel i Harvest Magazine: "Religiøs grasrotbevegelse for mer bærekraft"

-

Om islam
Jesus er en profet i Koranen, men mangler en del innhold som man må lese i Bibelen: Her er ikke hans lignelser. Hans dype solidaritet med de foraktede utgruppene; spedalske. samaritanerne osv., som var en provoserende radikal måte å være på for mange den gang, er ikke der. Spesielt synes jeg det er å legge merke til at "Åpningsbønnen" i Koranen har en paralell til Fadervår- Herrens bønn der 6. leddet har en bedre utgave; "Led oss på den rette vei"enn den greske grunnteksten i Bibelen av 6. bønnen: "Led oss ikke inn i fristelse"

Etter Muhammeds død ble det en splittelse i hva som skulle gi bakgrunnen til å velge øverste leder etter han. Dette resulterte i sunni - og sjiaislam.

Da "Hanbal-skolen", etter Ahmad ibn Hanbal (780–855), forbød tolkning av Koranen, ser det ut til å ha hatt dårlig innvirkning på tenkningen i Islam.

Al- Ghazali (1058-1111) ser også ut til å ha hatt en dårlig invirkning på tenkningen: Han mente at Gud forandret naturlovene hele tiden, slik at det ikke var verdt et strev med å finne ut mer av disse. Det kan fått en vesentlig dårlig virkning på tenkningen generelt i den islamske kulturen.

10.11.2023 - "What Islam Really Says About Jihad, Martyrdom, and Women's Rights" - En samtale mellom Kim Iversen og Shaykh Hamza Yusuf

- Islam og kristendom kan utvikle seg, med dialog på mange måter, til vesignelse for alle -

-

Let's Talk Religion synes jeg er en interessant Youtube-kanal for dypere åndelighet.

Helge Hognestad: Jesus døde ikke for våre synder - han vekket oss (Solens Forlag 2022) - Det ble vel for mye å forholde seg til i denne boken for en hel del... og mitt arbeid med Fadervår er kommet med der!

I hvilken religion er det best å være annerledes? - Fra Olavsfestdagene i 2017 - Din egen personlige Jesus?

Bjørn Are Davidsen: "Uten sans for sannhet? Rudolf Steiner og sansefri forskning"

Filosof Arne Johan Vetlesen: "Ondskapen er ikke banal" -

.

 

Åpningssekvensen i Federico Fellini (1920-1993): " 8½" (mer om det under "linker")

.

 

Bibelen -

På NRK-radio "Bibelen" - Spennende film på NRK: Hvem skrev Bibelen?

Panelsamtale: Gjenoppdag kristendommen

Bibelen på nett - "Let og du skal finne" (og kanskje noe annet enn det du lette etter?)

BibleGateway.com - Bibelen på mange språk

De fire eldste Bibler

- Codex Vaticanus i Vatikanbiblioteket er fra 300-tallet.

- Codex Sinaiticus også fra 300-tallet og fra verdens eldste kloster i bruk; Katarinaklosteret; i Egypt, fra 300-tallet.

- Codex Alexandrinus er fra 400-tallet

- Codex Bezae er fra 400-tallet, med en del gresk og en del latinsk fra bare en del av NT - Artikkel hentet fra Cambridge Digital Library

-

Christian Classics Ethernal Library

Early Christian Writings

Biblical Archaeology Society

Academia - vitenskapelige artikler også om teologi

-

På en vei gjennom Bibelen må man kunne ha flere tanker i hodet samtidig... - og klarer du å finne en vei? -

Det gamle testamentet (GT)
om jødenes historie er preget av jødenes historieforteller-tradisjon, med de metoder for gjengivelse av de gamle historier som var vanlige den gang. Dette som et utgangspunkt for lesningen. GT har i seg en åndelig forståelse fra gamle Egypt, og Moses ser ut til å ha tatt kunnskap med til et nytt folk da nedgangstiden var kommet for en kultur som var på høyden på jorden i 2000 år.

Det var 3 hovedgrener av åndelighet i Israel: fariseere, saddukeere og de jeg synes er de spesielt interessante; esseerne. Sistnevnte er vanskelig å få øye på i Bibelen. Man kan å se spor av dem i NT, og den jødiske hstorieskiver Philo (ca. 20 f,vt. ca.50) ("Filon" på norsk) er en av kildene for kunnskap om esserene.

 

Skriftene i Det nye testamentet (NT) er også fra skrevne kopier, av kopier fra orginaltekstene. Disse kopiene til NT ble skrevet på ark laget av papyrus, og takket være den tørre sanden i Egypt ble de mer eller mindre bevart for oss i ettertid. Lite fra det som var det gamle Israel er funnet av skriftlige kilder for NT. Andre kilder er også mulig å spore opp.

Den romerske keiser Diokletian (243-313) satte i gang en forfølgelse av de kristne i 303 og fikk en stor mengde skrifter brent. Det kan ha hatt betydning for at vi i dag ikke har de eldste mulige utgaver av skriftene.

Det eldste evangeliet; Evangeliet etter Markus (fra ca. år 70) har en spesiell tyngde som nærmest i tid for det som skjedde. De eldste funnede tekster, og de såkalte kirkefedres sitater fra en eldre utgaver, ender i at kvinnene flyktet redde fra den tomme graven. (16:8). Men - Så kom en og flere forfalskninger da den "brå slutten" tok seg dårlig ut... i forhold til beretningene der i slutten av de andre evangeliene. En avvikende form fra resten Markus´s skrivestil,og innholdet der en "oppfordres til å sette Gud på prøve" avslører den lengste varianten av forfalskningene.

Det Norske Bibelselskap har i Bibel 2024, valgt å gjøre dette mye bedre tydelig. Meget bra! Om saken.

Det sist skrevne evangeliet; Evangeliet etter Johannes, har en betydelig annen fremstilling av Jesus i forhold til de 3 andre evangeliene. Er det noe problem? De mange samtaler gjengitt der er forøvrig ett logisk problem. Forfatteren(e) kunne ikke få disse samtalene overlevert i slike detaljer i det tidspennet det dreier seg om. Teologen Bart Ehrman i samtale med historiker Megan Lewis om et stort spørsmål: "Who Really Wrote the Gospel of John?"

Morten Beckmann ved Universitetet i Agder har skrevet en "popularisert utgave" av sin doktorgrad om Bibelselskapets oversettelser , med særlig blikk på 2011-oversettelsen: "Jesus i oversettelse - Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011". Det ser ut som oversetterne har tatt faglig svake valg i oversettelsen for å tilpasse til et mindre tolkningsrom av tekstene til en "Jesus-er-Gud-tenkning". Han konkluderer med at det kan stilles spørsmål om denne Bibelen kan fungere som den offisielle utgave for Den norske kirke. - Uansett en hel del dyptpløyende, interessant fra dette doktorgradsarbeidet!

I Fadervår ble det jeg kaller en alvorlig misforståelse nedskrevet i den greske grunnteksten i en av del-bønnene; "Led oss ikke inn i fristelse" Det kan ha blitt en "årsakenes årsak" til mange dårlige virkninger videre i historien. Her har jeg arbeidet med dette: Fadervår og 6. Bønnen. Bearbeidet til en kronikk; "Led oss ut av fristelse i en fristerlsens tid - om løsning på et langvarig tekstproblem" i avisen Dagen (bak betalingsmur) i 2023. Kronikken på min nettside

- Mitt lengre arbeid med oversettelse av Fadervår, ferdig i mai 2024.

 -


2 kvinnelige apostler; Junia og Tekla!

Junia (som mulig "latinisert utgave av Johanna) - også apostel og kan se ut til å ha også vært en disippel (hvis man tenker at det var kvinner som kunne kalles det - og det mener jeg!) som her i Lukas 8.3, som i følge Paulus i Romerbrevet 16,7 (ble "Junia" i 2011-oversettelsen), i eldste kopier av grunnteksten kan benevnes som "fremragende blant apostlene", sammen med sin mann Andronikos, som også var apostel.

Hva som hadde gjort at hun kom i fengsel for sin "trosaktivitet" sammen med sin mann har vi dessverre ikke noe om, men vi kan anta at det kan ha vært av en "beste provoserende" grunn for romernes "gudelære".

Det var aldeles i overkant for teologene at en en kvinne kunne ha vært en apostel, og var dessuten blant de fremragende av dem! - og da i et mørkt øyeblikk; I 1298 fikk pave Bonifatius VIII byttet ut Junia med et mannsnavn "Junias". Mer om dette problemet i nettstedet Junia project og boken til Eldon Jay Epp om dette (og mere til).

"Johannas Evangelium" - det manglende skrift...

Tekla (ca 30 - 90) var kvinne og apostel i Tyrkia! Hun møtte Paulus og fikk undervisning av han, og ble så grepet av dette at hun selv selv ble en underviser om Jesu lære. Dette er beskrevet i sterke historier om det som skjedde i hennes liv, i en del av "Paulus og Teklas gjerninger".

-

Thomasevangeliet, en sitatsamling med Jesus-ord som ble gjenfunnet i 1945 (en dypere grunn for det?) etter mange århundre som "forsvunnet" - Om dette i sammenheng; på NRK - "Interviewing Dr. Mark Goodacre about the Gospel of Thomas"

Historikeren Jesse Lyman Hurlbut sier i boken The Story of the Christian Church s. 33 (oversatt på norsk her): «Fra om lag 50 år etter Paulus’ død, henger det et slør over menighetens liv, et slør vi strever med å se bak, og når det til sist dras til side, omkring år 120 er det de første kirkefedrenes skrifter vi finner, og menigheten de beskriver er i mange henseender svært forskjellig fra menigheten på Peter og Paulus’ tid."

Det er her skriftene kan ha begynt å bli endret, med også det som for forskere ser som tilleggsbrev med angivelig Paulus som avsender, fra andre (med bl.a.et mer begrenset syn på kvinner) enn Paulus - og så ble treenighetslæren utviklet

 

Justin fra Caeserea (100-165) Forfatter og martyr med bakgrunn i utdannelse innen retorikk, poesi og historie

Tertullian (ca.160 - 220) var "den første store teolog" og en av de "fire store kirkefedrene" (hvor ble det av mødrene...?) og kom fra byen Karthago i Nord-Afrika. Hans skrift mot kvinners bekledning, kan ha svekket kvinnens stilling i kristendommen.

I tråd med dette: Han var typisk nok... negativ til at Thekla hadde undervist og døpt!

Hans skrift mot jødene kan ha satt i gang en kjedereasjon av jødehat!

Han var første som skrev teologiske skrifter på latin, og det kan ha flyttet mye av definisjonsmakten innen teologien til Roma Tenkning på andre språk kom i bakgrunnen, selv om det var en fordel av å ha det teologiske arbeidet på et fellesspråk. I Østkirken, med hovedsete i Konstantinopel var det gresk og ellers ikke-latinsk som ble brukt. Latin var mer et administarsjonsspråk, og ikke minst et maktspråk, som ikke egnet seg til dypere tenkning.

Romertallene, koplet til dette, vanskeliggjorde matematisk- og ellers utvikling av vitenskapelig tenkning, og kan ha medvirket til et dårligere "tenkemiljø" generelt i Europa. Romertallene ble brukt urimelig lenge i Europa etter at islamsk kultur hadde fått de indiske tall, der særlig 0-tallet var en revolusjon.

Jeg kom på sporet av han da jeg lette etter hvem som først "kvasiforklarte" den uforståelige teologien i grunnteksten i 6. bønnen i Herrens bønn.

Hildegard av Bingen (1098-1179) - Et lysende renessansemenneske på forskudd! Kort foredrag om Hildegard i NRK-Mytekalenderen:
(håper det er passe greit for NRK):

William Tyndale (1484-1536) En av heltene i åndshistorien - nettsted om han

Teresa av Ávila (1515-1582) - og i Mytekalenderen:

Baruch Spinoza (1632-1677) - Artikkel på Stanford Encyclopedia of Philosophy

Isaak Newton (1643-1727)

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) - og Geir Kjetsaa (1937-2008) var et menneske som gjorde meg stolt av å arbeide for Universitetet i Oslo - to lydopptak av hans foredrag: "Dostojevskij og vår tid" og senere: "Tolstoj og Dostojevskij"

Leo Tolstoj (1828-1910) var også en dyp filosofisk tenker, med spesielt "Krig og fred"

Khalil Gibran (1883-1931)

Albert Schweitzer (1875-1965)

Ernst Neizvestny (1925-2016) en av verdens store kunsthelter. To bøker på norsk.

Broder Roger (1915-2005) stftet det store møtesenteret i Taizé

Martin Lönnebo (1930-2023), skrev bl.a Veven - den store treningsboken for sjelen og andre bøker som forbedrer verden og har utviklet et spennende symbolsk perlekjede

-

Bart D. Ehrman - med også blogg

James D. Tabor - blogg og videokanal

Marc Goodacre med NTpod og mere til!

Bible Odyssey: People, Places, and Passages


Ludvig Karlsen (1935-2004) stiftet Evangeliesenteret som ble hjem for hjemløse - og mirakler! Da første ES-beboer fikk bønnesvar - om sin mors tro

Egil A. Wyller (1925-2021) filosof forfatter og professor UiO i et av sine usedvanlige foredrag som jeg fikk tatt opp i i "Henologisk forum" på UiO; "Platon på norsk":

Her er et annet foredag i Henologisk forum "Tårene fra Himmelen - Mozarts musikk i lys av lyrikk":
Før pausen:

Etter pausen:

Helge Hognestad - prest - som har skrevet seg forbi kristenheten i sine bøker?

Den katolske biskop Erik Varden i Trondheim har en egen nettside "Coram fratribus intellexi": “Ansikt til ansikt med mine brødre, er jeg kommet til forstand.”

Pave Frans synes jeg er et friskt pust i Den kaolske kirke - Filmen "De to paver" for å forstå mer av det.

-

Den Norske Frimurerorden
Dette er et læresystem for menneskets store utviklingsmulighet.

Ordenen benytter en pedagogisk innsikt i det å ikke vite hva som skjer på forhånd - slik det kan skje ellers i livet...

Noe av idégrunnlaget i det nordiske, ink. Island og Nord-Tyskland; "Svenske system" som er for å finne en vei i Det nye testamentet finnes i operaen av komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791 - Tryllefløyten og legenden om "de to ulver i mennesket" fra Cherokee-naturfolket i USA er enklere å forholde seg til i den sammenheng.

Ludvig van Beethovens (1770-1827) opera "Fidelio" med "Fangekoret" også om idégrunnlaget.

Noen kjente frimurere:

- Joseph Haydn (1732-1809) - var Mozarts og Beethovens læremester.

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - forfatter og statsmann og mere til

- Leo Tolstoj (1828-1910) - forfatter og filosof

- Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - president i USA i 1933-45

- Henri Dunant (1828-1910) - forretningsmann, stifteren av Røde Kors i 1863

- Jean Sibelius (1865-1957) - komponist

- Louis Armstrong (1901-1971) - amerikansk jazzmusiker; trompetist og sanger

- Albert Schweitzer (1875-1965) - lege, teolog, organist, musikkforsker og filosof.

- Johan Falkberget (1879-1967) - forfatter, journalist, gårdbruker og politiker

- Jonas Lie (1833-1908) forfatter og jurist

- Lars Skrefsrud (1840-1910) En fantastisk livsutvikling, som startet med lovbrudd og fengsel og fortsatte med dyp åndelighet.
Han ble en fremragende språkforsker og ga det indiske folket; Santalene, et skriftspråk som en del av sin misjonvirksomhet. Da han ble frimurer fikk han meget motstand for det i misjonsmiljøet, og skrev en bok med forsvar for frimureriet (det kristne frimuriet i Norge).

- Herman Wildenwey (1885-1959) - dikter og oversetter

- Erik Engelhardt-Olsen (1921-2006) var en fremragende utvikler og produsent av modellflybyggesett, som har betydd mye for barn og ungdom i Norge, og særlig i kombinasjon med den meget gode butikken Modelhobby i Oslo som var eid/drevet lenge av en annen frimurer: dyktige Harald Greftegreff (1909-1988). Disse to beriket meget min barne- og ungdomstid! Mer om dette på "Fly-nettsiden"

Den opplevelse det er å være med på et møte kan forøvrig bare være forståelig for den som er der. Det jeg likevel vil skrive her, er at der er en vakker og alvorlig ramme for menneskets mulige høyere utvikling.

Ordenen oppfordrer sine medlemmer til å gå til jevnlige gudstjenester i kirke/forsamling for å være med i en større del av åndelig samfunn

- Mariaordenen er alternativ for kvinner.

-

Å LEVA

Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid
mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla ein himmel av

Anders Vassbotn (1868-1944).


"Å leva" er Anders Vassbotns poetiske mesterverk med en høytstående "oppskrift på livet", som også ble en salmetekst med melodi av Per Stenberg (1870-1947). Men! - det er en for meg (og flere) en mørk historie rundt denne salmen, som har ledet meg til å bruke en del tid på undersøkelser videre, til en mer og mer oppdaget; en økende besynderlighet i rundt dette

-

En annen norsk poet i stort format er Per Sivle (1857-1904) - Her fra diktet "Satanas Overdjævel"(språklig fornyet av meg):

 

Vår Herre, etter hva vi kan forstå,
han vil det stores vekst frem av det små.
Han skaper ånden som en liten gnist,
som kan bli en ånde-sol til sist,
med stadig klarere og større lue
og stadig likere ham selv å skue.

Personlighedens vekst i gjennem prøvelse,
ved hjertets lutring og ved viljens øvelse,
så felles lykke blir fra plikt til trang,
- det er fra trinn til trinn den skolegang,
som løfter dem, der er av ånde-ætt
til himmelsk myndighet og borgerrett.

-

Noen utvalgte kirker

Grav- og Oppstandelseskirken i Jerusalem

St. Pauls katedralen i London

Nordlyskatedralen i Alta er etter min mening et storartet eksempel på spennende ny kirkearkitektur i Norge (som jeg synes noen ganger kan for spennende...)

Helgerud kirke er min lokale kirke, fra 1982. Kirkerommets form og orgelets/organistens plassering nede i kirkerommet er spesielt positivt, og kombinert med den særegne, gode akustikk, er dette også et flott konsertlokale - og som i alle kirker:

Et hellig rom for tanker - innover - utover - oppover -

 

Avslutter her med noe om veien videre: "Se over fjellet"