Alvoret innhenter oss

Mennesket er slikt satt sammen..., at helsen ofte blir et problem på slutten av sin tid. Da kommer det gjerne for noen en livsepoke med tilbakeskue og kanskje et dramatisk skifte av perspektiv. Det er sunt for alle at dette alvoret inntreffer før denne periode av livet.

Vi tror gjerne at de kvaliteter som vårt land har tilkjempet vil gå videre nærmest av seg selv - men er vi i ferd med å etterlate oss noe som begynner å ligne på et konkursbo til de kommende slekter; økologisk og på andre måter?

Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart i samarbeid med tekstskriveren og teaterdirektøren Emanuel Schikaneder skapte mesterverk-operaen Tryllefløyten. Regissøren George Lucas laget den storslagne filmserien Starwars. 2 kunstverk - som har paralleller. Det som i Tryllefløyten fikk betegnelsen "Nattens rike" er i filmserien Star Wars blitt til "The dark force". Dette kan beskrives som krefter virkende i det indre menneske og nærmest en del av oss selv - virksomme i etterkant av våre frie valg - til også dårlige konsekvenser. Dermed virker de over i vår ytre verden - og hva symboliserer fuglene som Nattens dronning vil ha fanget inn?... En mulig tolkning er ideer som kan utfordre det som binder oss.
Det er etter min erfaring nødvendig at man først prøver å få innsikt i det som virker motsatt det skyggefulle i vår tilværelse - som å ikke gå ut i en hengemyr for å studere den nærmere!

Vi er ansvarlig i våre valg. Vi kan velge Den gode mulighet, og det er når vi bruker alt i oss selv for dette, vi virkelig kan bevege oss for en bedre verden. Vi må bruke Den Gode Vilje! (og kanskje overvinne en "viljepropp"). Men ofte kan det være uoversiktlig hva som er, og holder på å skje i en større sammenheng. Derfor, - dette som går inn i flere løsningsplan i det jeg går over i et mere spesifikt (vanskelig i denne tid å snakke åpent om ?) tema:

Det ""nye flerkulturelle" Norge og Europa har snart passert sin naive oppfatning av seg selv. Politikere, og deres velgere, forskere og media må konstatere at dette ble mye mer komplisert enn man kunne tro (i flokk...). Denne store forandring av vårt land, som ble innført, og i stor grad ser ut til å være holdt utenfor belysende demokratiske prosesser, vil gjøre vår hverdag langt mindre forutsigbar fremover. Oslo har 38% (2009) minoritetspråklige i grunnskolen. Dette er meget høyt tall, også i europeisk sammenheng (København har 30% (08)). En meget kompliserende faktor i dette er da islam som ser ut til å ha en raskt voksende tilhengerskare i Oslo, og andre byer i Vest-Europa nå. Spørsmålet er om hvilken utvikling islam og dens tilhengere tar videre.

Jeg har brukt en del tid på islam siden jeg begynte å lese i Koranen fra midten av 90-tallet. Hovedinntrykket er at dette er en lovreligion, og ikke en erkjennelsesreligion som den kristne (skal være). - men mystikernes islam er forbausende likt kristne mystikeres tenkning om foreningen med Gud) . Koranen har gamle tiders repektløshet og voldstanker mot ikke-muslimer. Dette er ikke så enkelt å tolke seg over i mer fredelig forståelse av teksten. I gamle testamente er det jo myteskaperne... som blir sammenblandet med profetenes forståelse som skal ha mye av skylden for voldsomhetene tillagt Gud. Søk på "myter " i nettbibelen og du finner intet der mytene er (stort sett...) - men i brevene til Paulus derimot, står det interessante ord. Ble Paulus' kritiske blikk på jødiske myter ikke fulgt opp senere i kirkehistorien?

Jesus er med i Koranen, men mangler en del innhold: Her finner du ikke hans lignelser. Hans dype solidaritet med de foraktede utgruppene; spedalske. samaritanerne osv., som var en provoserende radikal måte å være på for mange den gang, er ikke der. Korsfestelsen blir utført på en "stand-in". Dette kan nok forstås ut fra påvirkning fra de såkalte "gnostiske sekter" som var i området dengang. Disse hadde en del spesielle historier, som bare "dukket opp" uten å være med i opptegnelser bakover i tid, bla. om Jesu barne- og ungdomstid. Muhammed ser ut til å ha hatt en del kontakt med personer tilknyttet disse sektene. Jesus ble gjort til en profet i Koranen, men uten særlig innhold! At Muhammeds profetiske mulige utvikling begynte da en kristen munk fortalte han at det var engelen Gabriel som hadde gitt han hans første åpenbaring er spesielt.

Muhammed hadde en utvikling (som man kan se når Koranen ordnes kronologisk) der han så ut til å ha flyttet
en del personlige grenser over tid , som f.eks. når han tok, eller lot ta, livet av sine motstandere. En annen handling vi i dag, og mennesker også dengang, ikke synes noe om: Han giftet seg med sin fostersønns fraskilte kone, der han også hadde en finger med i spillet for skilsmissen. Han fikk åpenbaring (33.37 i Koranen) som kunne forsvare dette og redde han ut av denne moralske knipe.

Med sine 11 koner fikk han ingen sønner som vokste opp! Det ser ut til at ønske om å få en sønn ble viktig for han, utifra antallet koner og veien inn i ekteskap.. Etter hans død ble det derfor en splittelse i hva som skulle gi bakgrunnen til å velge øverste leder etter Muhammed (kvinner var den gang ikke egnet til slikt..?). Dette resulterte i sunni - og sjiaislam; og dette kan tenkes å bety noe for islams politiske styrke senere, når islam nesten tok over Europa i angrepskriger. Koranen, Hadithene (fortellinger om hva Muhammed sa og gjorde) og den offisielle islamske biografi, skrevet av Ibn Ishaq, som ble utgitt 150 år etter hans død gir mer informasjon

Da den såkallte Hanbal-skolen (etter Ibn Hanbal, død 855) forbød tolkning av Koranen, og dermed diskvalifserte fornuft i religiøs forståelse, begynte en nedgang i Islam.

Al- Ghazali (1058- 1111) kan ha virket negativt på tenkningen da han mente at Gud forandret naturlovene slik at det ikke var noe poeng å lete etter en fast lovmessighet i naturen.Tertullian (ca.160 - 220) Hans skrift mot kvinners bekledning, kan ha svekket kvinnens stilling i kristendommen. I tråd med dette: Han var typisk nok... negativ til at Tekla hadde undervist og døpt! Hans skrift mot jødene kan ha satt i gang en kjedereasjon av jødehat, med bl.a. synagoger som ble brent.

Hans skrift mot modalistene kan ha hatt dårlig til innvirkning på den teologiske forståelse av forholdet mellom Gud og Jesus, et forhold som kan sies å gå utover ordenes grenser og ellers bare bør omtales i poesien...

Han var første som skrev teologiske skrifter på latin, og det kan ha flyttet mye av definisjonsmakten innen teologien til Roma (der også rometallene la sin dempning i lang tid på naturvitenskapelig tenkning). Tenkning på andre språk kom i bakgrunnen, selv om det var en fordel av å ha det teologiske arbeidet på et fellesspråk. I Norge måtte vi lide oss gjennom urimelig lange, latinske messer i mange år, der vanlige... folk ikke skjønte hva som ble sagt.

Kristendommen skiftet navn fra "Veien" til "kristendom" i de første århundrene etter de urkristne samfunn. Veien er et symbolrikt ord, og hadde vel vært fint å bruke i dag, men hvis den gamle Vei var en annen utgave av Jesu lære enn den som ble presset inn i en kirkelig maktstruktur på 3-400-tallet, er det vel riktig at vi kaller det kristendom. " Veien", slik jeg forstår den, som en utvikling av mennesket basert på en "opplevende erkjennelseslære". Den støtte derfor, forståelig nok, på uoversiklige vanskeligheter når denne skulle skrives ned.
De første evangeliene med gresk grunntekst, som er de eldste skriftlige vi kjenner, er etter mange forskeres mening; Markusevangeliet, som er mer en beretning om hva Jesus gjorde enn han sa,og et evangelum der Jesus tydelig er bare (ikke så lite det...) menneske. Et utsagnsevangelium, som også kunne bare vært muntlige kilder) det såkalt "Q-evangeliet" (fra tysk: Quelle=kilde ) med Jesu visdomsord i utsagnsform ,var sannsynligvis også der. Forskerene regner med at det var "Q"evangeliet", som man ikke har funnet, men bare beregnet seg frem til, som det hentes innhold fra i de sammenfallende delene av Matteus- og Lukasevangeliet.

Fra Jesu arameiske tale til gresk skriftspråk gikk det kanskje ikke så lett:
Den sentrale bønnen i kristendom; Fadervår, fikk en underlig del i oversettelsen fra muntlig (?) arameisk til den greske grunnteksten der det er skrevet i norske oversettelsen "Led oss ikke inn i fristelse" (1930 og 1978/85-oversettelsen av Bibelselskapet (2005-versjonen har en annen tekst, men jeg synes heller ikke den er teologisk uangripelig...) Dette er en teologi som er i motsetning til hele resten av Bibelen. Denne delen av Fadervår kan dessverre ha vært med på, i uant stor grad, og forstyrret en bevissthetsutvikling i kristenheten, når det gjelder den nødvendige dype selvinnsikt i denne delen av vår virkelighet - det nødvendige i å mestre en styring av impulser som griper inn mot vår vilje.

Er vi fremdeles rammet av andres valg i en "teologisk fristelse"... til en annen Jesus; som Gud selv - og en annen Jesus enn han som opptrer som "Guds tjener" i skrifter fra 1oo-talllet? Det hadde konsekvenser for hans lære, som kom i bakgrunnen..

Tertullian (ca.160 - 220) ser ut til å være en sentral person i dette. Hans skrift mot kvinners bekledning, kan ha svekket kvinnens stilling i kristendommen. Hans skrift mot jødene kan ha satt i gang en kjedereasjon av jødehat, med bl.a. synagoger som ble brent. Hans skrift mot modalistene kan ha hatt dårlig til innvirkning på den teologiske forståelse av forholdet mellom Gud og Jesus, et forhold som kan sies å gå utover ordenes grenser og ellers bare bør omtales i poesien...

Han var første som skrev teologiske skrifter på latin, og det kan ha flyttet mye av definisjonsmakten innen teologien til Roma. Tenkning på andre språk kom i bakgrunnen, selv om det var en fordel av å ha det teologiske arbeidet på et fellesspråk. I Norge måtte vi lide oss gjennom urimelig lange, latinske messer i mange år, der vanlige... folk ikke skjønte hva som ble sagt.

En annen viktig begrensning for utviklingen i Europa, var at romernes tallsystem, er fatalt lite brukelig til matematiske beregninger (man tydde til et brettsystem når man skulle gjøre matematiske beregninger). Tallsystemet fulgte med i historien, og den kristne kulturenes historie. Det sørgelige er at matematikk ble i en tidlig periode sett på med en dyp mistro hos store deler av kristenheten. Dette medvirket igjen til en mangel på vitenskapelig og kritisk, fornuftig tenkning innen kristendommen. Etter min mening må dette tas med som en av årsakene til at kristenheten gikk inn i sin "1000-års natt." Her er en bok som tar opp denne skjebnesvangre, første perioden av kristendommens historie. Denne underholdende film om 1 og 0-tallet gir innsikt om tallenes bidrag til våre kulturers utvikling.

For islamske samfunn, som Irak, som fikk det indiske tallsystem med først tallene 1-9, og så det revolusjonerende, igjen indiske; 0-tallet senere, ble situasjonen for matematikk og annen vitenskap en helt annen.

For Iran ble det en dårlige utvikling av den gamle sterke Zarathustra-religionen, med kongene på 200-300 tallet som ser ut til å ha hatt mindre åndelig innsikt og motarbeidet kristendom (og Zarathustras åpenbaringer). Det ble en dårligere utvikling for at kristendom kunne få en større innflytelse fra denne religionen. Det er særlig innsikt og respekt for de fine balanser i skaperverket, som også er å finne i den gamle indianervisdom, som vi trenger meget mer av i dag.

Jeg mener at Zarathustra kan tas inn i rekken av de før-kristne profeter! Han profeterte også om en frelsende lærer som skulle komme. De tre vise menn i juleevangeliet kan ha vært tenkt som prester i Zarathustrareligionen. Deres stjernekunnskaper (hva nå det kunne være...). kan tyde på det. Iran kunne blitt et meget sterkt område av kristenheten! De har templer der en dyp symbolsk "evig" flamme har en sentral plass, akkurat som i det gamle tempelet til jødene. Religionen er forøvrig å finne lokalt i Iran i dag, og i byen Mumbai (tidligere kjent som Bombay) i India.

Det er viktig: at man må skille mellom forholdet til islam som kan være mangslungent og utfordrende.., og forholdet til muslimer, noe som gjør det hele også utfordrende, og i håp at dette ikke er blitt for negativt om islam, islam som har hjulpet meg til å forstå dypereliggende problemer inn i vår tid. Så kan den "egenllige Jesus" og hans lære mer og mer bli ført tilbake.

I dag er kristendommen synlighet presset av ønsket om det "sekulære samfunn". Det at mange av dens tilhengeres mangler engasjement og vilje til å sette seg inn i hva de tror på, virker også i samme retning.
Med åndelighet er det slik at man risikerer å bli et dårligere menneske, enn om man ikke befatter seg med det, hvis man ikke tar det på alvor! Derfor skal man befatte seg med det - og ta det på alvor - et engasjert alvor som balanseres mot fundamentalisme, der fornuft og samvittighet får være med. Så får man bruke alle sine evner til å se dypere inn i alvoret,, som gir gleden - for jo før man oppdager at alvor og glede ikke er motsetninger, men gir vekselvirkning - jo bedre er det for - mye!

-

Hva kommer ut av dette? Hva blir det nye Europa som ser ut til å gå inn i en mer utfordrende... tid med en stor demografisk endring (vi trenger et nytt ord her, plassert i mellom "unulig" og "utfordrende"). Hva er sannheten; i historisk, teologisk og politisk sammenheng?

Er dette også et resultat av drapet på 6 millioner jøder som bodde i Europa? Vi har ikke hatt noen særlige idéer om de langsiktige virkningene av dette! At disse jødene forsvant var et enormt tap i mange dimensjonerg for utviklingen av Europa. Vi fikk ikke det store stor bidraget fra denne folkegruppen som før. Vi fikk et Europa med dårligere tenkeevne! Jødene er kjent for sin kvalitetsoppdragelse av barn; en oppdragelse til konstruktiv kritisk tenkning. Den flerkulturelle utvikling og annen "utvikling" hadde nok i stor grad vært gjenstand for en problematisert analyse hvis de gode tenkerne og deres mulige etterkommere hadde vært i blant oss.

Og så tilbake til det flerkulturelle - Er jeg så i mot "det flerkulturelle samfunn"? - Problemet er at dette flerkulturelt-ordet ikke er et entydig begrep. Flerkulturelt kan være veldig mye. Det kan romme i en dårlig utgave; et klanstyrt patriarkalsk parallellsamfunn og det bedre; et samfunn der ulikheter i en passe mengde stimulerer til vidsyn og toleranse og ellers bedre utvikling i mange dimensjoner. Jeg har skrevet mer om ide˙tviklingen rundt begrepet multikutur i Norsk sammenheng i et eget notat.

Avslutter dette med å tenke at fremtiden de neste 20 årene ikke er enkel å forutsi, men hvis mange våkner opp, og ser sitt ansvar fra sitt sted, kan vi sammen kunne se klarere. Oslo kan bli meget annerledes! Vi har kanskje en tidslomme nå for å skaffe oss innsikt til vilje for handling, i en problematisk, vanskelig reversibel, utvikling

- og i sum tenker jeg at islam videreutvikles og Jesus "kommer tilbake til seg selv" i kristendommen - og broer kan bygges -

-

Her fikk jeg med en del historie, også om religioners historisk/idémessige utvikling. Mitt (hobby-) forskningsarbeid med en gammel meningsløshet i en tekst om tema "fristelse" har inspirert til forskning i flere fagfelt.

Etterord: Dette er en tekst jeg begynte på for en del år tilbake. Alvoret i forvitringen av barne- og ungdomskulturen, plasten i havet (og på land), menneskeskapte klimaendringer og energikrisen er altfor mye for de stakkars yngre generasjoner!Vi arver ikke jorden fra våre foreldre men låner den av våre barn


- Alvoret har innhentet oss- også for hver av oss som kan gå ut av sin tid uten sitt eget livets alvor -